REGULAMIN ZLOTU P.A. CARS FESTIVAL W PLESZEWIE

1. Wjazd na teren zlotu oznacza akceptację poniższego regulaminu.

2. P.A. Cars Festival zwany dalej zlotem. Organizator zlotu:

Pasjonaci Amerykańskiej Motoryzacji – w skrócie PAM Pleszew (członkowie Maciej Staniszewski, Marcin Woldański, Zbigniew Sobkowiak, Andrzej Bizan), reprezentowany przez P.P.H.U. STELMA Maciej Staniszewski ul. Mieszka I 11/19, 63-300 Pleszew, NIP 617-147-62-96, R-n 251575795.

Partnerzy: Zajezdnia Kultury Pleszew, Kompaktowy Pleszew, Centrum Kształcenia i Wychowania OHP  w Pleszewie, Sport Pleszew Sp. z o.o., KUŚ Transport.

3. Data i miejsce zlotu: 21-23lipca 2023 r. OHP Pleszew Aleje Wojska Polskiego 21 i ul. Sportowa. Zlot trwa od godz. 15stej w piątek do 17stej w niedzielę. Rejestracja uczestników od godz. 10tej w piątek 21 lipca. Możliwość przyjazdu i korzystania z pola namiotowego od godz. 10tej w piątek 21 lipca.

4. Impreza ma charakter rekreacyjno-wystawowy. Wjazd na teren zlotu przysługuje pojazdom uczestników zlotu, organizatorom i służbom ratowniczym (pojazdom upoważnionym).

5. Każdy uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność karną i cywilną za wszelkie straty, jakie spowoduje sam lub jego pojazd. Akceptując regulamin własnoręcznym podpisem uczestnik zrzeka się wszelkich praw do wszczęcia kroków sądowych lub występowania z roszczeniem przeciwko organizatorom, partnerom, sponsorom, organom władzy, właścicielom i zarządcom terenu, a także wszelkim i wszystkim osobom powiązanych z organizacją zlotu, z wyjątkiem przypadków, gdy wypadek był zamierzony bądź wynikał z rażącego zaniedbania. Niniejsza umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania oświadczenia o znajomości niniejszego regulaminu i akceptacji jego postanowień.

6. Uczestnikiem zlotu jest osoba, która przyjechała samochodem lub motocyklem marki amerykańskiej, zarówno dla pojazdów współcześnie produkowanych jak i zabytkowych.

7. Osoby chcące uczestniczyć w zlocie rejestrują się poprzez:

  • – oficjalną stronę www.pacarsfest.pl
  • – bezpośredni kontakt z organizatorem (informacja na końcu regulaminu)
  • – rejestracja bezpośrednio na bramce wjazdowej na zlot

8. Udział uczestników w zlocie jest płatny (bilet trzydniowy lub jednodniowy) wg taryfy ustalonej przez organizatora. Opłata dotyczy pojazdu, którym uczestnik bierze udział w imprezie i którym wjeżdża na plac OHP. Każdy pojazd otrzyma identyfikator (tablica z nr zlotowicza) , kierowca oraz pasażerowie otrzymują opaski uczestnika zlotu oraz pakiet startowy w postaci pamiątkowych gadżetów.

  • W celu umożliwienia swobodnego poruszania się po terenie zlotu, przy wejściu każdemu Zlotowiczowi zostanie założona opaska identyfikacyjna uprawniająca do przebywania w uprawnionych miejscach na terenie zlotu.

9. Uczestnicy zlotu mają prawo do czynnego brania udziału we wszystkich częściach programu przygotowanego przez organizatorów. Można go znaleźć na plakacie, ulotce, stronie www oraz na oficjalnej grupie na Facebooku – P.A. Cars Fest.

10. Uczestnicy mają do dyspozycji na placu OHP bezpłatny dostęp do bieżącej wody, do toalet i pryszniców w miejscu wskazanym i oznaczonym przez organizatora.

11. Uczestnicy zlotu mogą bezpłatnie korzystać z oznaczonego Pola Namiotowego usytuowanego zaraz obok Amfiteatru Miejskiego (wjazd od ulicy Sportowej). Istnieje również możliwość wjechania na teren pola własnym pojazdem oraz rezerwacji miejsca u organizatora. Ilość miejsc ograniczona. Na Polu Namiotowym do dyspozycji uczestników są: toalety, prysznice, bieżąca woda oraz Wigwam z przygotowanym paleniskiem.

12. Uczestnicy chcący nocować poza oficjalnym terenem imprezy są proszeni o rezerwowanie noclegów we własnym zakresie. Organizator dysponuje listą obiektów noclegowych (informacja na grupie Fb oraz stronie www zlotu).

13. Teren Imprezy otwarty jest dla pieszych zwiedzających zgodnie z programem imprezy.

14. Regulamin obowiązuje wszystkich, którzy w czasie trwania zlotu będą przebywali na terenie imprezy (plac OHP Pleszew, pole namiotowe z przylegającym otwartym basenem miejskim i ul. Sportowa). Każdy przebywający na tym terenie jest zobowiązany do jego przestrzegania.

15. Niestosowanie się do Regulaminu skutkować będzie upomnieniem, a w przypadku powtórnej sytuacji, wydaleniem z terenu zlotu. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników i osób postronnych, organizatorzy będą wzywać służby porządkowe.

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w przebiegu zlotu wynikających z nieprzewidzianych niezależnych od nich przyczyn.

17. Organizatorzy zlotu zastrzegają sobie prawo do sprawdzania pojazdów w celu wyeliminowania przewiezienia na teren imprezy masowej rzeczy zabronionych (m.in. broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych i środków odurzających, opakowań szklanych, substancji psychotropowych oraz innych przedmiotów mogących zagrozić zdrowiu lub życiu ludzkiemu np. metalowych prętów, rurek, noży itp.). W przypadku odmowy poddania się czynności sprawdzania, kierowcy i pojazdy nie będą wpuszczani na teren zlotu.

18. Organizatorzy nie prowadzą depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie imprezy masowej jest zabronione.

19. Uczestnicy oraz zwiedzający winni zachować szczególną ostrożność w związku z obecnością na zlocie pojazdów mechanicznych. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznać podczas trwania zlotu. Wszystkich uczestników imprezy masowej obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.

20. Wszyscy uczestnicy zlotu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń wydawanych przez Organizatorów zlotu i służby porządkowe.

21. Każdy uczestnik oraz zwiedzający zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu. Odpady po żywności, opakowania należy wrzucać do specjalnych pojemników.

22. Zabrania się naruszania nietykalności fizycznej innych osób oraz dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego, w tym środowiska naturalnego (drift na trawie) w miejscu trwania zlotu.

23. Na terenie zlotu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h. Nakazuje się zachowanie szczególnej ostrożności oraz wprowadza bezwzględny zakaz niebezpiecznych manewrów, „palenia gumy”, „kręcenia silników do odcinki”, itp. (Organizatorzy wyznaczą oznakowane miejsce).

24. Jakakolwiek próba uruchomienia pojazdu mechanicznego przez osobę będącą pod wpływem alkoholu skutkować będzie natychmiastowym odebraniem kluczyków do czasu wytrzeźwienia lub w przypadku odmowy oddania kluczyków, wezwaniem Policji. Osoba nietrzeźwa uruchamiając pojazd mogłaby spowodować realne zagrożenie dla zdrowia i życia pozostałych uczestników zlotu.

25. Zabrania się tarasowania i zastawiania w jakikolwiek sposób dróg ewakuacyjnych oraz dróg dojazdowych dla służb ratowniczych.

26. Wszystkie pojazdy nieprawidłowo zaparkowane na terenie zlotu oraz na drogach ewakuacyjnych lub miejscach niedozwolonych na dzień przed zlotem i w jego trakcie, nieposiadające właściwej przepustki na wjazd i postój, będą odholowane na koszt właściciela.

27. Organizatorzy zlotu mogą odmówić wstępu na teren imprezy masowej (zlotu) oraz przebywania na nim osobom:

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje;

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku wydarzenia.

Kto wnosi lub posiada na imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu lub karze ograniczenia wolności.

28. Organizatorzy zlotu nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione przez uczestników i zwiedzających na terenie zlotu.

29. Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatorów jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie zlotu.

30. Osoby małoletnie uczestniczą w zlocie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

31. Zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki na terenie zlotu, oraz w miejscach w których odbywa się ruch pojazdów. Rodzic/opiekun bierze pełną odpowiedzialność za swoje dzieci.

32. Na ternie zlotu i terenie przyległym obowiązują przepisy kodeksu ruchu drogowego.

33. Każdy kierujący pojazdem musi posiadać ważne prawo jazdy, polisę OC pojazdu oraz przegląd techniczny pojazdu.

34. Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem pozostają w gestii interpretacji przez Organizatorów zlotu.

35. Urządzenia techniczne znajdujące się na terenie zlotu mogą być obsługiwane tylko przez osoby upoważnione. Dostęp do tych urządzeń dla osób postronnych jest niedozwolony.

36. Za szkody osób i rzeczy powstałe w trakcie imprezy Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

37. Za wszystkie szkody wyrządzone podczas zlotu odpowiada osoba, która je wyrządziła.

38. Na terenie zlotu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu poza miejscem wskazanym przez Organizatorów imprezy. Teren ten zostanie ogrodzony i wskazany jako „Ogródek piwny”.

39. Każdy uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do poinformowania Organizatorów lub służb porządkowych o zauważeniu zdarzenia, które może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzkiemu oraz szkodom mienia np. pożar, kradzież, etc.

40. Wjazd na teren imprezy jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie swojego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach oraz filmach i ich dalszej publikacji w mediach społecznościowych.

41. Niniejszy regulamin (zwany powyżej „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, op. w Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504 z późniejszymi zmianami, (zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Wjazd na teren imprezy jest jednoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.

KONTAKT do organizatorów:

Facebook P.A. Cars Fest

Marcin 508155976
Zbyszek 502310649
Jacek 537499308
Andrzej 502522159

mail: pacarsfest@gmail.com

strona www pacarsfest.pl

Informacje

Kontakt

Współpraca i sponsoring, program i organizacja zlotu

Marcin 508 155 976

Bezpieczeństwo zlotu, fotografie i materiały filmowe

Jacek 537 499 308

Koordynacja zlotu, informacje na temat uczestnictwa

Zbyszek 502 310 649
Andrzej 502 522 159

P.A. Cars Fest © 2023

Realizacja [M].